Home Medewerkers Werkterreinen Werkwijze Tarieven Contact Klachtenregeling Links en downloads
DIRKZWAGER BEWIND
© Dirkzwager Bewind
KLACHTENREGELING
REGELING 1. Begripsomschrijving. In dit reglement wordt verstaan onder: Klacht: elke schriftelijke uitlating van ongenoegen welke door klager over zijn               (voormalige) bewindvoerder wordt kenbaar gemaakt. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit. Bewindvoerder: degene die door de Rechtbank als bewindvoerder is benoemd. Kantorenklachtenreglement: het onderhavige reglement. 2. Doelstelling. De doelstelling van het kantorenklachtenreglement is: 1. het vastleggen van een procedure om op (een) klacht(en) van (een) cliënt(en) w.o.        mede te begrijpen (de) voormalige cliënt (en) op zo kort mogelijke termijn  op     constructieve en adequate wijze te reageren; 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te     stellen; 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede     klachtenbehandeling, en 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van     klachtenbehandeling en klachtenanalyse; 3. De procedure. 1. Deze regeling geldt uitsluitend voor de cliënten van Dirkzwager Bewind. Tot het      indienen van een bezwaar of klacht zijn bevoegd:     a. De cliënt c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger;     b. Voormalige cliënten c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger;     c. Erfgenamen van een cliënt. 2. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet ten minste         bevatten:     a. naam, adres en BSN nr. van de cliënt;     b. contactgegevens klant c.q. wettelijk vertegenwoordiger of erfgenaam;     c. datum van indienen klacht;     d. een duidelijke omschrijving van de klacht;     e vermelding van de bewindvoerder tegen wie de klacht is gericht; 3. De klacht dient aangetekend gestuurd te worden aan:      Dirkzwager Bewind     Klachtenbehandeling     K.P.-Laan 18     7943 CV  Meppel 4. Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken,     behandeld worden door de bewindvoerder. Deze tracht de klacht telefonisch of     schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De uitkomst dient door de          bewindvoerder schriftelijk te worden meegedeeld.    5. Als de bewindvoerder en de cliënt gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, zal     cliënt gewezen worden op de mogelijkheid de klacht aan de Kantonrechter voor te     leggen. 4. Buiten behandeling stellen. In de volgende gevallen wordt een klacht niet in behandeling genomen of wordt de behandeling gestopt: a. de cliënt heeft zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een       kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend; b. de klacht is anoniem; c. het feit waarover geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft     plaatsgevonden 5. Geheimhouding. Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd. 6. Archivering . Dirkzwager Bewind archiveert de afgehandelde Klachten. 7. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 november 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd
Wij zijn gelieerd aan: Advocatenkantoor     Dirkzwager     genomineerd in: